Algemene Voorwaarden Jonger Oranje

 1. Definities
  1. In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: “Algemene Voorwaarden”, wordt verstaan onder:
  2. “Deelnemer”: de natuurlijke persoon die ingevolge de Overeenkomst tussen en Opdrachtgever in de hoedanigheid van deelnemer gebruik maakt van de diensten van Jonger Oranje.
  3. “Inschrijfformulier”: formulier dat deel uitmaakt van de website www.jongeroranje.nl van Jonger Oranje.
  4. “Opdrachtgever”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Overeenkomst met Jonger Oranje aangaat.
  5. “Overeenkomst”: een overeenkomst tussen Jonger Oranje en Opdrachtgever ter zake van één of meer door Jonger Oranje ten behoeve van Opdrachtgever en Deelnemer te verlenen diensten.
  6. “Deelnamekosten”: de totale som van de door Jonger Oranje – ter zake een met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst – te verlenen diensten inclusief BTW.
  7. “Jonger Oranje”: Jonger Oranje gevestigd te Wormer.
 2. Toepasselijkheid
  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Jonger Oranje gedane aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten of nadere overeenkomsten betreffende Jonger Oranje.
  2. De toepasselijkheid van enige algemene (of specifieke) voorwaarden of bedingen van de Opdrachtgever wordt door Jonger Oranje uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  3. Afwijkingen van of aanvullingen in welke vorm dan ook op de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien Jonger Oranje daar schriftelijk mee heeft ingestemd.
  4. Ingeval van strijd tussen de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of bepalingen uit de Overeenkomst prevaleren de laatste.
  5. Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of in strijd zijn met de Openbare Orde of de Wet, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen de overige Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.
 3. Totstandkoming van de Overeenkomst
  1. Alle aanbiedingen van JONGER ORANJE ACTIVITEITEN zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud van aanwezige capaciteit, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  2. De Overeenkomst komt tot stand, nadat Opdrachtgever het inschrijfformulier via de site heeft ingevuld, de algemene voorwaarden heeft aangevinkt, het formulier heeft verstuurd en de betaling van het inschrijfgeld (inclusief €3,- administratiekosten*) heeft voldaan.
  3. *administratiekosten zullen niet worden vergoed, alleen als er sprake is bij een annulering binnen 14 dagen.
  4. Bij aanmelding via het internet is er sprake van 14 dagen bedenktijd in verband met aankoop op afstand. Binnen deze periode mag de aanmelding kosteloos worden geannuleerd zonder opgaaf van reden, mits dit schriftelijk geschiedt.
 4. Betaling
  1. iDEAL betaling
   JONGER ORANJE TALENTENDAGEN biedt de mogelijkheid via iDEAL te betalen (alleen mogelijk voor betalingen binnen Nederland). Bij deze betaalmethode kunt u direct tijdens het aanmeldproces de betaling afhandelen met uw eigen bank. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank. Als u telebankiert, kunt u direct gebruik maken van iDEAL, zonder dat u zich daarvoor hoeft aan te melden.
  2. Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn.
 5. Instructies en gedragsregels
  1. Deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van JONGER ORANJE ACTIVITEITEN ter bevordering van een goede uitvoering van de Overeenkomst. Tevens dient Deelnemer de gedragsregels te respecteren welke JONGER ORANJE ACTIVITEITEN nageleefd wenst te zien tijdens het verblijf op accommodaties uit hoofde van de Overeenkomst.
  2. Deelnemer die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de Overeenkomst door JONGER ORANJE ACTIVITEITEN in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door JONGER ORANJE ACTIVITEITEN van (voortzetting van) deelname worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van Deelnemer.
 6. Aansprakelijkheid van JONGER ORANJE ACTIVITEITEN
  1. Alle bagage en andere persoonlijke eigendommen blijven ten alle tijde voor risico van de Deelnemer. JONGER ORANJE ACTIVITEITEN aanvaardt – behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van JONGER ORANJE ACTIVITEITEN – geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle)zaken, bagage en ander persoonlijke eigendommen van Deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de organisatie van JONGER ORANJE ACTIVITEITEN, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.
  2. JONGER ORANJE ACTIVITEITEN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en ongevallenverzekering of uit hoofde van (aansprakelijkheid-) verzekeringen van derden die door JONGER ORANJE ACTIVITEITEN bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.
  3. Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid van dit artikel, is iedere aansprakelijkheid van JONGER ORANJE ACTIVITEITEN beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van haar (aansprakelijkheid-)verzekering(en) aanspraak bestaat.
 7. Aansprakelijkheid Opdrachtgever
  1. Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor JONGER ORANJE ACTIVITEITEN en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming – niet naleving van de gedragsregels hieronder begrepen – van Deelnemer.
  2. Opdrachtgever zal JONGER ORANJE ACTIVITEITEN vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade welke voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van Deelnemer van faciliteiten en/of diensten ingevolge de Overeenkomst.
 8. Overmacht/Wijziging/Annulering JONGER ORANJE ACTIVITEITEN
  1. Indien JONGER ORANJE ACTIVITEITEN door overmacht geheel of ten dele is verhinderd een of meer voor haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is JONGER ORANJE ACTIVITEITEN gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden dan wel de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te doen ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever is gehouden.
  2. Onder overmacht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt mede begrepen onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan een evenement. Hiervan is sprake indien het aantal inschrijvingen minder bedraagt dan 70% van het maximaal aantal deelnemers per evenement.
 9. Herroepingsplicht Opdrachtgever
  1. De Opdrachtgever heeft de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
  2. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, zal de Opdrachtgever zich richten naar de door de JONGER ORANJE ACTIVITEITEN bij het aanbod bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Om gebruik te maken van dit recht kan de Opdrachtgever contact met ons opnemen via info@jongeroranje.nl. Het verschuldigde orderbedrag wordt binnen 14 dagen na het gebruikmaken van het herroepingsrecht teruggestort.
  3. Bij ontbinding na 14 dagen na de overeenkomst wordt de Opdrachtgever de mogelijkheid geboden om de inschrijving om te zetten naar een ander evenement in hetzelfde of volgende seizoen.
 10. Gevonden voorwerpen
  1. Gevonden voorwerpen worden na afloop van een evenement nog drie dagen door JONGER ORANJE ACTIVITEITEN bewaard. Na het verstrijken van deze periode is JONGER ORANJE ACTIVITEITEN gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan een goed doel naar keuze.
 11. Foto’s
  1. Tijdens het evenement worden door JONGER ORANJE ACTIVITEITEN foto’s gemaakt van de deelnemers. JONGER ORANJE ACTIVITEITEN stelt deze foto’s beschikbaar voor verkoop. Deelnemer stemt hiermee akkoord totdat anders gemeld wordt aan JONGER ORANJE ACTIVITEITEN.
 12. Toepasselijk recht en geschillen
  1. Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Amsterdam.
 13. Klachtenregeling
  1. Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@jongeroranje.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om jouw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer jouw klacht nog niet elders in behandeling is, dan staat het je vrij om jouw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.